Organise to Learn | 010 258 77 22 | info@o2l.nl

O2L
Edventure
Laatste nieuws & tweets:

Webwinkel

Rapporten

O2L is vooruitstrevend en doet regelmatig onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen in de onderwijssector om klanten te informeren en in te spelen op onderwerpen die voor scholen van belang zijn of worden.

Deze rapporten kunt u hier bestellen voor €24,95, (excl. btw) klik op het onderwerp om een nadere toelichting te lezen.


Personeelsbeleid 2.0

Personeelsbeleid volgt Regelgeving, constateert O2L in haar rapport Personeelsbeleid 2.0. Terwijl het andersom zou moeten. O2L pleit ervoor de school weer als basis te kiezen voor het personeelsbeleid. Ze dagen scholen uit om samen te werken aan een eigen(wijze) invulling daarvan.

Het rapport bevat het verslag van een onderzoek onder meer dan 150 schoolleiders, managers en personeelsmanagers in het primair- en voortgezet onderwijs. Het onderzoek laat zien dat de invulling van personeelsbeleid meestal start met het veranderen van regelgeving, niet vanuit een eigen behoefte van de school.

Voor de komende jaren verwachten de respondenten een verzakelijking van het personeelsbeleid en toenemende aandacht voor het professionele gedrag van docenten. Organise to Learn sluit het rapport af met de conclusie dat leiderschap wordt gevraagd van de scholen. Zij zullen het voortouw moeten nemen om te komen tot een nieuwe vorm van personeelsbeleid, personeelsbeleid 2.0. Meer informatie kunt u lezen in het rapport.

Groei was succes

De daling van het aantal geboorten, landelijk met zo’n vijf procent, heeft consequenties voor het basisonderwijs. Zeker omdat we spreken van een landelijk gemiddelde, terwijl in sommige gemeenten het kindertal nog steeds groeit. Dat betekent dat er harde klappen gaan vallen in de zogenaamde krimpgebieden. Een onderzoek van Organise to Learn wijst uit dat schoolleiders blijkbaar zo gewend zijn aan fluctuatie in de instroom, dat ze de toekomst niet vrezen. Ze denken positiever over de instroom dan wij reëel achten vanuit de statistieken van het CBS.

Uit ons onderzoek blijkt o.a. dat de omvang (en een groei van het leerlingenaantal) wordt beleefd als indicator van succes van een school. Vanuit dat gevoel willen veel scholen intensiever gaan werven en ontstaat er strijd om een grotere hap uit een kleiner wordende koek. Organise to Learn adviseert scholen om zich te profileren. Wie zich in onderwijsaanbod onderscheidt van de omliggende scholen, heeft zich een nieuw bestaansrecht verworven!Voor zo ver er vanuit verontrusting strategieën zijn uitgestippeld om verwachte krimp het hoofd te bieden, blijken extra inspanningen om leerlingen te werven favoriet (30 procent). Andere scenario’s zoals het uitbreiden van het aanbod (voor- en naschoolse opvang), kostenbesparingen (bijvoorbeeld voorzieningen delen met andere scholen) scoren een lager percentage (ruim 15 procent elk). Over specialiseren blijkt zo’n 14 procent van de scholen na te denken. Sluiting dan wel fusie is een zeer beperkt overwogen alternatief (3 procent).Organise to Learn pleit voor realisme ten aanzien van de onvermijdelijkheid van krimp en voor het loslaten van omvang en wervingskracht als (enige) indicator voor succes. Het rapport geeft een vijftal stappen, aan de hand waarvan scholen een realistisch en zelfbewust toekomstscenario kunnen opstellen. Voor het bestellen van dit rapport kunt u op deze link klikken.


De schooldirecteur is geen manager?!

Is de functie schooldirecteur haalbare zaak? In onze adviespraktijk komen we schooldirecteuren tegen die al lang affiniteit met management en bedrijfsvoering hebben. Sommige geven zelfs aan dat het een verademing was om niet meer voor de klas te staan. Andere schooldirecteuren geven daarentegen aan dat zij moeite hebben het verdelen van hun aandacht over de diverse werkgebieden waar zij vanuit hun functie voor verantwoordelijk zijn. Het gevoel dat ze hun taken nooit voor de volledige honderd procent goed kunnen doen, is een vaak gehoorde opmerking.

Onderzoek besteding werktijd

Organise to Learn deed onderzoek naar de besteding van werktijd van directieleden in het primair onderwijs.

De resultaten van deze vragenlijst vindt u in ons nieuwste rapport
`De schooldirecteur is geen manager?!’.

Wij gebruiken de resultaten voor de vormgeving van onze ondersteuning van scholen op het gebied van leiderschap. Daarnaast geeft het onderzoek een reëel beeld van (on)mogelijkheden van de functie ‘schooldirecteur’.

Voor het bestellen van dit rapport kunt u op deze link klikken.


Onderzoek naar de Functiemix

Vrijwel alle scholen (circa 95 procent) zeggen beoordelingsgesprekken te willen gaan houden. Momenteel worden deze reeds op circa 40 procent van alle scholen gevoerd, met name aan de hand van competentie-profielen en in mindere mate op basis van functiebeschrijvingen en andere (vooraf afgesproken) criteria. Beoordelings-gesprekken worden als het belangrijkste instrument gezien om docenten op een eerlijke manier te bevorderen naar een LB, LC of LD functie.

Dit blijkt uit eigen onderzoek van Organise to Learn. We gingen na in welke mate scholen verwachten te komen tot de gewenste functiemix en wat hen eventueel in de weg staat. De tussen sociale partners overeengekomen streefcijfers voor de functiemix in 2011 en 2014 zullen goeddeels, maar met moeite worden gehaald. Er respondenten geven aan behoefte te hebben aan goede instrumenten om collega’s op eerlijke wijze te bevorderen en ervaring te willen opdoen met het hanteren ervan.

Voor het bestellen van dit rapport kunt u op deze link klikken.


16.000 Bestuurders

O2L onderzocht de kwaliteit van bestuur en toezicht in het primair onderwijs. Het rapport 16.000 bestuurders laat zien hoeveel bestuurders er zijn, hoe lang ze gemiddeld blijven zitten, wat ze betaald krijgen en nog veel meer. Het rapport helpt besturen en Raden van Toezicht om hun functioneren te verbeteren.

Klik op deze link om dit rapport te bestellen.


Innovatiekracht

Onderzoek naar de factoren die het innovatieve vermogen van onderwijsorganisaties beinvloeden. Het rapport licht het Innovatiekrachtmodel toe dat onderwijsinstellingen helpt om de innovatiekracht van hun organisatie te analyseren en te verbeteren. Bevat meer dan 25 best practices.

Klik op deze link om het rapport te bestellen.


Lumpsum PO: De scholen zijn al begonnen

Onderzoek naar de organisatorische consequenties van de invoering van lumpsum financiering voor grote schoolbesturen in het primair onderwijs. Het rapport licht de verschillen tussen een beheersmodel en een managementmodel toe en geeft adviezen voor de invoering van lumpsum financiering. Bestel het rapport hier.


Minder = Meer - De praktijk van werken met indicatoren in het primair onderwijs

Het rapport 'MINDER = MEER' laat praktijkvoorbeelden zien van het gebruik van indicatoren. Een belangrijke conclusie is dat het werken met een beperkte set van indicatoren leidt tot een beter resultaat met minder werk. Kiezen voor te veel of verkeerde indicatoren verlamt de organisatie en maakt sturing en verantwoording juist onmogelijk. O2L vertaalde de conclusies in een stappenmodel dat schoolbesturen helpt op een succesvolle manier aan de slag te gaan met indicatoren.

Klik hier om dit rapport te bestellen!


De schoolleider als financieel gesprekspartner

In opdracht van het projectbureau lumpsum po, schreven BCS en O2L samen de handreiking "De schoolleider als financieel gesprekspartner". Deze handreiking is bedoeld voor schooldirecteuren in het primair onderwijs, die gesprekspartner willen worden op financieel gebied. En daarnaast kan zij nuttig zijn voor het bovenschools management om met hun directeuren een gezamenlijk begrippenkader te ontwikkelen. Bestel nu het rapport!


Omgevingsanalyse

De eerste stap in het bepalen van een strategie is het in kaart brengen van de omgeving. Hoeveel scholen doen dit eigenlijk? En hoe doen ze het? Welke onderwerpen worden in de analyse meegenomen? Zijn er goede voorbeelden? Hoe pak ik het uitvoeren van een omgevingsanalyse aan? De antwoorden op deze vragen volgen uit een O2L onderzoek die u hier kunt bestellen.